" " (Bari Gyatsa).

1. Muni Vajrasana (Shakyamuni)
2. Stira Chakra Manjushri
3. Arapachana Manjushri
4. Manjuvajra
5. Manjuvajra Panchadeva
6. Vadi Raja Manjushri
7. Maha Raja Manjushri
8. Vidyadhara Pitaka Samskipta Manjushri
9. Ananga Vajra Manjushri
1O. Dharmadhatu Vagishvara (Manjushri)
11. Manjushri Namasangiti
12. Siddha Kavira (Manjushri)
13. Manjushri Prajna Chakra
14. Krishna Yamari
15. Krishna Yamari
16. Krishna Yamari
17. Shri Vajradharma (Avalokiteshvara)
18. Arya Simhanada (Avalokiteshvara)
19. Hala Hala Lokeshvara (Avalokiteshvara)
2O. Khasarpani (Avalokiteshvara)
21. Avalokiteshvara Shadakshara
22. Hari Hari Hari Avalokiteshvara
23. Padmanarteshvara (Avalokiteshvara)
24. Arya Avalokiteshvara
25. Arya Tara
26. Sita Tara
27. Khadiravana Tara
28. Sita Tara
29. Oddiyana Marichi
3O. Kalpoktam Marichi
31. Kalpoktam Vidhina Sita Marichi
32. Ashokakanta Marichi
33. Oddiyana Krama Marichi
34. Chunda
35. Arya Jambhala (Yellow)
36. Ucchusma Jambhala (Black)
37. Vasudhara
38. Arya Bhrikuti
39. Arya Maitreya
40. Prajnaparamita
41. Prajnaparamita
42. Prajnaparamita
43. Prajnaparamita
44. Achala
45. Vajra Humkara
46. Parnashavari
47. Vajra Sarasvati
48. Vighnantaka
49. Ekajati
50. Arya Janguli
51. Kurukulla
52. Kalpoktam Kurukulla
53. Kurukulla
54. Oddiyana Vinirgata Kurukulla
55. Trailokyavashamkara Lokeshvara
56. Shri Jambhala
57. Mahachinakrama Tara
58. Vajra Tara
59. Rakta Yamari
60. Ushnishavijaya
61. Maha Pratisara
62. Mahamayuri
63. Maha Sahasrapramardana
64. Maha Mantramanudharani
65. Maha Sitavani
66. Maha Pratyangira
67. Dhvajagrakeyura
68. Aparajita
69. Arya Vajra Gandhari
70. Shri Mahakala
71. Vajra Shringkhala
72. Mahabala
73. Arya Sitatapatra
74. Shri Hayagriva
75. Shri Hevajra
76. Vajra Nairatmya
77. Vajravarahi
78. Sukla Tara